NUTUK - İçindekiler

ALTANIL

Yönetici
Yönetici
nutuk-icindekiler.png

 • Ön Söz
 • Birinci Dünya Savaşında Anadolu'nun Durumu ve Kurtuluş Çareleri ( Birinci Bölüm )
 • Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler ( İkinci Bölüm )
  • Milli Teşkilatın Kurulması ve Milletin Uyandırılması
  • Mitingler, Milli Gösteriler
  • Milli Gösterilerin Yankıları
  • İstanbul'a Geri Çağrılışım
  • Sivas'ta Genel Bir Milli Kongre Toplama Kararı
  • Adını Saklayan Bir Tanıdığın Amasya'ya Gelmesi
  • Rauf ve Refet Beylerin Kararsızlığı
  • İstanbul'da Bazı Kimselere Gönderdiğim Mektup
  • Ali Kemal Bey'in Genelgesi
  • Ali Kemal Bey ve Padişah
  • Ali Galip Bey Sivas'ta
  • Sivas'a Hareket
  • Erzurum'a hareket
  • Milli Gaye ile Ortaya Atılma Kararı
  • Erzurum Kongresi Hazırlıkları
  • Resmi Sıfat ve Yetkilerimi Bırakarak Vicdani Göreve Devam Etme Kararı
  • Mersinli Cemal Paşa'nın İstanbul'a Gitmesi
  • Komutayı Elden Bırakmama Emri
  • Refet Bey'in 3'üncü Kolordu Komutanlığını Bırakması
  • Hamit Bey'in İstanbul Hükümeti'nce Görevden Alınması
  • Refet Bey'le Haberleşmeler
  • Erzurumluların Yardımları
  • Erzurum Kongresi
  • Erzurum Kongresi'nin Bildirisi ve Kararları
  • Erzurum Kongresi'nde Görülen Kararsızlıklar
  • Karakol Cemiyeti
  • Avrupa'dan Birşey Başarmadan Dönen Ferit Paşa'ya çektiğim şifre
  • Sivas Kongresi Hazırlıkları
  • Sivas Valisi'nin Endişeleri
  • Erzurum'dan Ayrılma Gereği
  • Sivas Yolunda
  • Sivas Kongresi Açılıyor
  • Sivas Kongresi'nin Uğraştığı İşler
  • Amerikan Mandası İçin Propagandalar
  • Manda Meselesinin Kongrede Görüşülmesi
  • Erzurum Kongresi Hiçbir Şekilde Manda Kabulü Hakkında Karar Vermiş Değildir
  • Sivas Kongresi'ni Baltalama Teşebbüsleri
  • Ali Galip Olayı
  • Hainlerle İşbirliği Yapan Ferit Paşa Kabinesi'ne Hücum
 • İstanbul hükümeti ile ilişkiler
  • İstanbul'daki hükümetle ilişkiyi kesme kararı
  • Milletvekillerinin seçimi ile meşgul olunmaya başlanması
  • Memleketi başvurulacak bir yerden yoksun bırakmamak için
  • Yapılan itiraz ve eleştiriler
  • Kazım Karabekir Paşa'nın tavsiyeleri
  • Padişah'ın bildirisi
  • Halit Bey'in Trabzon ve çevresinde milli teşkilat kurmak için görevlendirilmesi
  • Kastamonu Valisi'nin İstanbul Hükümeti'nce değiştirilmesi ve bundan çıkan olay
  • Kastomonu da İstanbul'a karşı hareket ediyor
  • Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Komutanı
  • Konya Valisi Cemal Bey İstanbul'a kaçıyor ve Konya halkı da İstanbul'u tanımıyor
  • Refet Bey'in Yerinde Olmayan Bazı Teklifleri
  • General Harbrd hey'eti ve General'e verdiğim cevap
  • Abdulkerim Paşa'nın aracılıkları
  • Ferit Paşa Kabinesi çekilmelidir
  • Trabzon'dan gelen teklif
  • İlk Bozkır olayı ve İzmit Mutasarrıfının karşı koyması
  • Ferit Paşa'nın istifası
  • Ali Rıza Paşa Kabinesi
  • Ali Rıza Paşa Kabinesinde sezilen kararsızlık
  • Ali Rıza Kabinesi Milli Teşkilat ve Gayeleri soruyor
  • Yunus Nadi Bey'e arabuluculuk yaptırılıyor
  • Cemal Paşa, kabine adına milli iradeye aykırı hareketlerden kaçınılacağına söz veriyor
  • Kazım Karabekir Paşa'nın, benim hükümetin işlerine karışmam konusundaki düşüncesi
  • Kazım Karabekir Paşa'nın kendisi de hükümet işlerine karışmak istiyor
  • Padişah köleliği ile elde edilen iktidar makamı, iktidarsızlık örneğidir
  • Damat Şerif Paşa milleti zehirliyor
  • Tek kusurumuz
  • Ahmet İzzet Paşa'nın Öğütleri
  • Ali Rıza Paşa Cumhuriyet kurulacağını keşfediyor
  • Salih Paşa Hey'eti Temsiliye ile görüşmek için geliyor
  • Askeri Nigehban Cemiyeti
  • İşgali suçlamayan bir siyaset
  • Süngülerini milletin kalbine saplayan yabancıları misafir sayan bir Harbiye Nazırı
  • Milli teşkilat genişliyor ve güçleniyor
  • Meclisi Meb'usan'ın toplanacağı yer
  • Amasya Mülakatı
  • Sivas'ta bana karşı yapılan bir teşebbüs:Şeyh Recep olayı
  • Adapazarı dolaylarında kışkırtmalar
  • İstanbul'da Kuva-yı Milliye'ye karşı kışkırtmalar
  • Ali Rıza Paşa kabinesini tutma kararı
  • Barış Anlaşması'na kadar İstanbul'a ayak basmamamız ve millet vekili olmamamız tavsiyesi
  • Komutanların görüşlerini almak
  • Dört aykırı görüş ve aldığımız karar
  • Milletvekillerine verilen direktif
  • Ekim 1919'da önemli iç olaylar
  • Ali Rıza Paşa kabinesi görüşünde direniyor
  • Dahiliye Nazırı'nın memleket içine gönderdiği öğütçüler
  • Refet Paşa Salihli ve Aydın cephelerine komutan olarak gönderiliyor
  • Refet Paşa Demirci Efe'nin emrine giriyor
  • Dahiliye Nazırı'nın şüphe uyandıran davranışları
  • Ali Rıza Paşa Kabinesi Milli Teşkilat'ı düşman teşkilatla, bizi de Ali Kemal ve Sait Molla ile bir tutuyor
  • Dahiliye Nazırı Damat Ferit Paşa sürekli olarak milli birliği bozmakla, temsilcimiz olan Harbiye Nazırı Cemal Paşa da hükümetin yaptıklarını savunmakla meşgul
  • Sait Molla nasıl çalışıyordu
  • Mister Frew'a yazdığım mektup
  • Ali Rıza Paşa Kabinesi düşman iftira ve safsatalarına gerçekler diye inanıyor
  • Çürüksulu Mahmut Paşa'nın demeci
 • Milli teşkilatın yeniden düzenlenmesi
  • Millî teşkilatın yeniden düzenlenmesi
  • Yahya Kaptan konusu
  • Vicdani görevlerimden biri
  • 1919 sonbaharında karşılaştığımız diğer bazı olaylar
  • Ankara'ya geliş
  • Kazım Karabekir Paşa, Hey'et-i Temsiliye'nin Ankara'ya gitmesine taraftar değildi
  • Genel durumu yönetmek sorumluluğunu üzerine alanlar, en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiği kadar yakın bulunmadılar
  • Yeni milletvekilleri ile Ankara'da görüşme teşebbüsü
  • Bayburt'ta bir yalancı peygamber
  • Harbiye Nazırı Cemal Paşa genç komutanları başından uzaklaştırmak istiyor
  • Harbiye Nazırı Cemal Paşa, dediklerim yapılmazsa görevden çekilirim ve Millet Meclisi'nin açılması gerçekleşemeyecek bir hayal olur diyor
  • İtilaf Devletleri Fevkalade temsilcilerinin Ali Rıza Paşa Kabinesi'ne verdikleri ortak nota
  • İtilaf Devletleri'nin Karadeniz Başkomutanı, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı'na doğrudan doğruya talimat ve emir vermektedir
  • İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri, devlet işleri görülemez
  • Ankara halkı ile yakından tanışmak için verdiğim konferans
  • Ankara'ya gelen milletvekilleriyle yaptığım temaslar
  • Türk milletinin en belirgin istek ve inancı: Kurtuluş
 • Misak-ı Milli ve gelişmeler
  • Misak-ı Millî hazırlanıyor
  • Milli ülkü ve milli teşkilatın kısa bir zamanda sağladığı şeref ve varlığı küçümseyenler
  • Ankara'da toplanma düşüncesi
  • Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın işten uzaklaştırılması teklifi karşısında Ali Rıza Paşa Kabinesi
  • Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutklanması kararı
  • Meclis-i Meb'usan Başkanı seçilmem sakıncalı görülüyor
  • Hükümeti mutlaka düşürmek ve kesin mücadele durumuna geçmek gereği
  • Ali Rıza Paşa ve kabinesinin iç yüzü
  • Aldatıcı söz vermeler, ağır iftiralar
  • Milli bir kabine kurulmasının imkansızlığı
  • Kuva-yı Milliye'nin mücadeleye devamı konusunda kamuoyunun yoklanması
  • Olayların akışına ayak uyduramazdık
  • Akbaş Cephaneliği ve Köprülü Hamdi Bey
  • Anzavur'un milli cephelerimizi arkadan vurma teşebbüsü
  • Ali Rıza Paşa Kabinesi'nin istifası
  • Padişah işin gidiş ve durumuna göre birisini sadrazamlığa seçeceğim diyor
  • Beni hükümet işlerine karıştırmaktan menetmek isteyenler benden etkili tedbirler bekliyor
  • Salih Paşa sadrazam oluyor
  • Trakya'da Cafer Tayyar Bey'in tutuğu yanlış yol
  • Karakol Cemiyeti İstanbul'da teşkilatını genişletmeye çalışıyor
  • İstanbul'daki Kuva-yı Milliye Başkanları'nın tutuklanması hakkında Londra'dan gelen emir
  • İstanbul'un işgali
  • Manastır'lı Hamdi Efendi
  • İtilaf Kuvvetlerinin telgrafla memlekete yapmak istedikleri resmi tebliğ
  • Yabancı devletlere yaptığım protesto
  • Millete yayınladığım bildiri
  • Olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara'da toplanma kararı
  • Celalettin Arif Bey'le görüş ayrılığı
  • Celalettin Arif Bey Meclis-i Meb'usan Başkanlığı'nı bırakmıyor
  • Seçimler sırasında bazı yerlerdeki büyük hükümet memurlarının çıkardığı güçlükler
  • Samsun'daki subaylar arasında sözde Padişah tarftarlığı varmış
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor
  • Türk milletinin takip etmesi gereken siyasi ilke: Millî Siyaset
  • Hükümetin kurulması
  • Millî hakimiyet temeline dayanan halk hükumeti: Cumhuriyet
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başkanlığı'na beni seçti
  • Bakanlar Kurulu'nun kurulması
  • Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri kurulması
 • İç İsyanlar Ve Doğu Cephesindeki Gelişmeler
  • İç isyanlar
  • Anzavur ve Düzce isyanları
  • Hilafet Ordusu
  • Yenihan, Yozgat ve Boğazlıyan isyanları
  • Güney sınırımızda geçen olaylar
  • Konya isyanı
  • Savaş cephelerinin durumu
  • İstanbul Ankara ile temas arıyor ve bu teması Nurettin Paşa sağlamaya çalışıyor
  • Nurettin Paşa Ankara'da
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin dışişleri konusunda verdiği ilk karar: Moskova'ya bir heyet gönderilmesi
  • Yunanlıların ilk genel taarruzu
  • Yunan taarruzu karşısında milli cephelerin bozulması üzerine Meclis'te şiddetli hücüm ve eleştiriler
  • Ciddi bir askerî teşkilat kurabilmek ve bunda başarı sağlayabilmek için zaman şarttır
  • Yeşilordu
  • Çerkez Ethem ve kardeşlerinin ilk defa dikkati çekmeye başlayan bazı tavır ve davranışları
  • Celalettin, Arif, Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a gidişi ve orada ortaya attıkları meseleler
  • Celalettin Arif Bey'in geniş yetkiyle Doğu illeri valiliğine atanması isteniyor
  • Celalettin Arif Bey kendi kendine Erzurum Vali Vekili oluyor
  • Doğu Cephesinde Ermenistan'a taarruz kararı verdiğimiz sırada Celalettin Arif Bey'in ültimatomu
  • Celalettin Arif Bey'in ültimatomu
  • Kahraman Erzurum halkının bana açtığı dost kucağını kötüye kullanabileceğine asla ihtimal veremedim
  • Doğu cephemizde Ermenilerle savaş başlıyor
  • Ordularımızın üstsubay ve subayları hakkında bilinen bir gerçek
  • Millî hükümetimizin yaptığı ilk antlaşma: Gümrü Antlaşması
  • Trakya'daki durum
  • Trakya'daki Kolordumuzun askerliğin gereklerini ve vatanseverlik namusunu yerine getirememesinin
   tek sorumlusu Cafer Tayyar Paşa'dır
  • İkinci Konya isyanı
  • Ordudan fayda yoktur sözleri ve Batı Cephesi Komutanı'nın taarruz teklifi
 • Düzenli Orduya Geçme Kararı
  • Gediz taarruzu
  • Çerkez Ethem ve kardeşlerinin çıkardığı dedikodular
  • Meclis'te görülen aykırı eğilimler ve Nazım Bey'in İçişleri Bakanlığına seçilmesi karşısında benimsediğim tutum
  • Milletvekillerini seçerken çok dikkatli ve titiz olmalıdır
  • Ali Fuat Paşa'nın Moskova Büyükelçiliği'ne atanması ve cephenin ikiye ayrılması kararı
  • Sür'atle düzenli ordu ve büyük süvari birlikleri kurma ve düzensiz teşkilat fikir ve siyasetini yıkma kararı
 • İstanbul Hükümetinin Ankara İle Temas Arayışları
  • Görünüşte bizim için yumuşak sanılan bir politika ile, bizi içten yıkma teşebbüsü
  • İstanbul'da iktidar mevkiine getirilen Tevfik Paşa Kabinesi Ankara ile temas arıyor
  • Bilecik Görüşmesi kararlaştırılıyor
  • Ethem ve Tevfik kardeşlerin muhalefete geçmesi
  • Tevfik Cephe Komutanı'nı tanımıyor
  • Ethem ve Tevfik kardeşlerle kendileri gibi düşünen bazı arkadaşlarının milli hükümete isyanı
  • Bilecik Görüşmesi
  • İzzet ve Salih Paşalar Ankara'da
 • Batı Cephesindeki Gelişmeler Ve Birinci İnönü Zaferi
  • Ethem ve kardeşleri zaman kazanmak için bizi yanıltmaya çalışıyorlardı
  • Çerkez Ethem hükümetin kanunlarını tanımıyor
  • Demirci Efe de harekete geçiyor
  • Reşit orduyu yanıltmaya çalışıyor
  • Çerkez Ethem'e bir nasihat heyeti gönderiliyor
  • Asi Ethem ve kardeşlerine karşı fiili harekata geçilmesini emrettim
  • Ethem ve kardeşleri kuvvetleriyle birlikte düşman saflarında müstehak oldukları yeri aldılar
  • Birinci İnönü Zaferi
  • Düşmanla işbirliği yapan Manisa Milletvekili Reşit Bey'in milletvekilliğinin kaldırılması kararı
  • Ethem ve Kardeşleri canlarını Refet Paşa'ya borçludur
  • İzzet ve Salih Paşalar Ankara'dan memnun görünmüyorlar, ille payitahta gitmek istiyorlardı
  • Sadrazam Tevfik Paşa benimle temas kuruyor
  • Tevfik Paşa'ya verdiğim resmi ve özel cevaplar
  • Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul Hükümeti'ne bağlamaya çalışıyorlar
  • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel maddelerini Tevfik Paşa'ya bildirdim
  • İlk Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzun tarihçesi
  • Hilafet ve Saltanat konuları üzerine Türkiye Büyük Meclisi'nde yaptığım açıklamalar
 • Londra Konferansı ve İkinci İnönü Zaferi
  • Londra Konferansı'na katılacak olan delegeler doğrudan doğruya milli iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi'nce seçilmelidir
  • Tevfik Paşa yeminle bağlı olduğu Kanun-ı Esasi'ye sadakatten ayrılamıyor
  • Osmanlı devlet adamlarının belirgin özellikleri
  • Tevfik Paşa'nın teklifleri karşısında Büyük Millet Meclisi'nin kararı
  • Londra Konferansı'na katılmamız
  • Delegeler daha yolda iken başlayan Yunan taarruzu
  • İkinci İnönü Zaferi ve İsmet Paşa'nın Metristepe'de gördüğü durum
  • Güney Cephesi'ndeki harekat
  • Yunan ordusunun genel taarruz planında pek göze çarpan bir yanılma
  • Refet Paşa kendisi yenildiği halde düşmanı yenilmiş sayıyordu
  • Refet Paşa Türk ordusuna Başkomutan olmak istiyordu
  • Londra Konferansı'ndan dönen Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in imzaladığı sözleşmeler
  • Bekir Sami ne olursa olsun barış yapmak istiyordu
  • Mecliste belirmeye başlayan siyasi gruplar
  • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması
  • Hoca Raif Efendi "Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti" kuruyor
  • Kazım Karabekir Paşa, devlet şeklinde tarihi değişiklikler yapılacağı zaman askerî ve sivildevlet adamlarının
   gereği gibi görüşleri alınmalıdır
  • İzzet ve Salih Paşa'ların İstanbul'da siyasal görev almayacaklarına söz vermelerine üzerine, İstanbul'a dönmelerine izin verildi
  • İzzet ve Salih Paşalar sözlerinde durmadılar
  • Ahmet İzzet Paşa Türk Milletine hizmet etmeyi Vahdettin'in hizmetinde olmaya tercih edemedi
  • Aziz milletime tavsiyem
 • Sakarya Meydan Muharebesi Ve Müteakip Gelişmeler
  • Sakarya Meydan Muhaberesi
  • Ordunun başına geçmemi isteyenler
  • Başkomutanlığı kabul ediyorum
  • Başkomutanlığıma yapılan itirazlar
  • Başkomutanlığı fiili olarak üzerime aldım
  • Milli vergiler emri
  • Cephe karargâhına hareket
  • Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır
  • Bütün Türk Milletini cephede bulunan ordu kadar, duygu, düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliyim
  • Büyük Millet Meclisi'nce bana "Mareşal" rütbesiyle "Gazi" ünvanının verilmesi
  • Fransız hükümeti ile yapılan görüşmeler ve Ankara Anlaşması
  • Pontus meselesi
  • Anadolu ortasında yeniden çıkan birtakım iç isyanlar
  • Merkez Ordusu'nun kurulması ve Nurettin Paşa'nın Komutanlığa getirilmesi
  • Malta'dan yeni dönen Bayındırlık Bakanı Rauf Bey'le Kara VAsıf Bey güdülen askerî siyaseti öğrenmek istiyorlardı
  • Benim şahsen Ankara'dan uzaklaşmam isteniyordu
  • İkinci Grup kuruluyor
  • Ordu saflarına kadar yayılan bozgunculuk telkinleri
  • Ordumuzun kararı taarruzdur
  • Yeterince hazırlanmış olması gereken üç vasıta, iç ve dış cephelerimiz
  • Doğu Cephesi Komutanı'nın bir görüşü
  • Çeşitli devletlerle yapılan resmi ve özel temaslar
  • Dünya önünde vereceğimiz imtihana hazırlanırken
  • 22 Mart 1922 tarihli ateşkes anlaşması teklifi
  • Ateşkes anlaşması teklifine cevap vermeye hazırlanırken alınan barış teklifi
  • Başkomutanlık Kanunu'nun tarihçesi
  • Memleketin yüksek çıkarları uğruna Başkomutanlık görevime devam kararı verdim
  • Ordunun kıpırdanamayacağını iddia eden bir gafili alkışlayanlar
  • Ordunun maddi ve manevi gücü, milli gayeyi tam bir güvenle gerçekleştirecek düzeye yükselmişti
  • Muhalif grubun Meclis'teki faaliyeti
  • Rauf Bey Bakanlar Kurulu Başkanı oldu
 • Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Savaşı ve Mudanya Konferansı
  • Taarruz kararı
  • 1'inci Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa'nın yarattığı durum
  • Taarruz planımızın ana çizgileri
  • Taarruza hazırlık emri
  • 26 Ağustos 1922 taarruz emri
  • Başkomutan savaşı
  • Ateşkes teklifi
  • Ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe, Akdeniz'e ulaştılar
  • İtilaf Devletlerinin 23 Eylül 1922 tarihli ateşkes teklifi
  • Mudanya Konferansı
 • Lozan Barış Konferansı Ve Saltanatın Kaldırılmasına İlişkin Gelişmeler , Hilafet Meselesi
  • Barış Konferansı'na göndereceğimiz delegeler
  • İsmet Paşa'nın Dışişleri Bakanlığı'na ve Delegeler Hey'eti Başkanlığına seçilmesi
  • Lozan (Lausanne) Barış Konferansı'na davet
  • Saltanatın kaldırılması
  • Rauf Bey'in Saltanat ve Hilafet konusundaki düşüncesi
  • Meclis'te Saltanatın kaldırılması görüşülürken Rauf Bey'e verdiğim rol
  • Lozan Barış Konferansı'na Tevfik Paşa ve arkadaşları da katılmak istiyordu
  • Çıkarlarını kirli bir tahtın çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta bulanlar
  • Osmanlı Saltanatı'nın kaldırılması kararının verildiği gün, Teşkilat-ı Esasiye, Şer'iye ve Adliye komisyonlarının ortak toplantısı
  • Karma Komisyon'a anlattığım gerçek
  • Osmanlı Saltanatı'nın yıkılış ve göçüş merasiminin son safhası
  • Hain Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçıyor
  • Asil bir milleti utanılıcak bir duruma düşüren sefil
  • Abdülmecit Efendi'nin Büyük Millet Meclisi'nce Halife seçilmesi
  • Abdülmecit Efendi, babasının adı dolayısıyla da olsa "Han" ünvanından vazgeçemiyor
  • Halife olacak zatın sıfat ve yetkisi ne olacaktı
  • Türk halkı kayıtsız ve şartsız hakimiyetine sahiptir
  • Lozan Barış Konferansı
  • Osmanlı Devleti'nin dünya gözünde hiçbir değeri kalmamıştı
  • Halkın içinde bulunduğu psikolojiyi, düşünce eğilimlerini bir daha incelemek için halkla yakından temasa geçmek
  • Milli Hakimiyet ile Hilafet makamının durumları ve ilişkileri
  • Halife olan zatı ümitlendirecek bağlılık gösteriler
  • Din oyunu aktörleri Halife'yi bütün İslam dünyasına hükümdar yapmak istiyorlardı
  • Hilafet konusunda halkın şüphe ve endişesini gidermek için yaptığım açıklamalar
  • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda düğüm noktaları
 • Halk Partisinin Kuruluş Çalışmaları , Lozan Barış Antlaşması Ve Müteakip Gelişmeler
  • Halk Partisi'ni kurma teşebbüsü
  • Dokuz ilke ve partimizin ilk programı
  • Lozan Konferansı görüşmeleri kesildi
  • Lozan konferansı görüşmeleri üzerinde mecliste şiddetli tartışmalar
  • Meclis'teki muhaliflerin çeşitli saldırı hareketleri
  • Beni vatandaşlık hakkından mahrum etmek teklifi üzerine Mecliste yaptığım konuşma
  • Teklif edilen maddedeki şartlar neden bende yoktu
  • Milletin bana karşı gösterdiği sevgi ve güvenin samimi ifadeleri
  • Yeniden seçim yapılması kararı
  • Lozan Konferansı'nın ikinci safhası ve yeni seçimlerde milletin gösterdiği uyanıklık
  • Nurettin Paşa'nın bağımsız milletvekili olma teşebbüsü ve yayınladığı hal tercümesi
  • Nurettin Paşa'nın ve babası Mareşal İbrahim Paşa'nın Meşrutiyet inkılabında nasıl ve ne dereceye kadar rol oynadıkları konusundaki hatıralarım
  • Hal tercümesi broşürüne göre Nurettin Paşa'nın Meşrutiyet'in ilanından sonra gördüğü hizmetler
  • Irak seferinde Nurettin Paşa
  • Büyük Taarruz'da Nurettin Paşa savaş meydanını dürbünle seyretmeyi tercih ediyordu
  • Hal tercümesi broşürüne göre Nurettin Paşa'nın İstanbul'da ve anadolu'da gördüğü önemli işler nelerdi
  • Nurettin Paşa, zaferden pay almaya en az hakkı olanlardan biridir
  • Nurettin Paşa'yi ve ordusunu bizzat takip etmek ve yönetmek zorunda kaldım
  • Millet ve tarih ünvan vermekte o kadar cömert değildir
  • Lozan Barış Antlaşması
  • Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra Türkiye'ye yapılan dört barış teklifi arasında bir karşılaştırma
  • Türk Delegeler Hey'eti Başkanı İsmet Paşa ile Hükümet Başkanı Rauf Bey arasında çıkan anlaşmazlık
  • İsmet Paşa'da, Hükümet Başkanı Rauf Bey'e karşı güvensizlik duygusu başlamıştı
  • Yunanlılardan istenen savaş tazminatından dolayı İsmet Paşa ile Hükümet arasında çıkan görüş ayrılığı ve gerginlik
  • Ben, İsmet Paşa'nın görüşünü benimsedim
  • Meseleyi çözüme bağlamak için bir tarafa hak vererek öbür tarafı susturma yolunu tutmadım
  • Kuponlar ve imtiyazlarla ilgili yazışmalar iki tarafı yeniden sinirlendirdi
  • Rauf Bey'in aradaki görüş ayrılığını, kendisi ile İsmet Paşa arasında başlı başına bir mesele sayması doğru değildir
  • Rauf Bey, görüşmeleri bitirip barışı hazırlayan İsmet Paşa'nın sonuçla ilgili olarak Hükümet'in görüşünü soran
   telgrafına cevap vermemişti
  • İsmet Paşa'ya barış antlaşması imzalamasını bildirdim
  • İsmet Paşa'nın çektiği ızdırap
  • Lozan Barış ANtlaşmasını hazırlayan ve imzalayanlara teşekkür ve kendilerini kutlama
  • Rauf Bey kutlamak istemiyor
  • Rauf Bey'in yazdığı ve yazdırdığı telgraf
  • Rauf Bey, Lozan Antlaşması'nı yapan İsmet Paşa'yı kutlama vesilesiyle Mondros Ateşkes Anlaşması'nı yapan
   kendisini savunmaya çalışıyor
  • Rauf Bey zaferler kazanmış ordunun başında Lozan'a giden zata zaferden zafere yürüyen ordunun hikayesini anlatıyor
  • Rauf Bey, İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem, onun karşılamasında bulunamam diyor
  • Rauf Bey, Devlet Başkanlığı makamının güçlendirilmesini teklif ederken ne düşünüyordu
  • Memlekete ve millete kimler hizmet ederse havari onlardır
  • Rauf Bey'in Hükümet Başkanlığı'ndan, Ali Fuat Paşa'nın Büyük Millet Meclisi İkinci Başkanlığı'ndan çekilmeleri
  • Yeni Türkiye Devleti'nin başkenti: Ankara
  • Meclis'te Fethi Bey'in başkanlığındaki Hükümet'e ve Fethi Bey'in şahsına karşı sataşmalar ve tenkitler başladı
  • Uygulanması için sırasını beklediğim bir düşüncenin uygulanma zamanı gelmişti
  • Fethi Bey'in Başkanlığındaki hükümet istifa ediyor
  • Hükümet listeleri ve Hükümet Başkanlığı'na seçileceği tahmin edilen kimseler
  • Milli hakimiyetimizi herşeye ve herkese karşı koruyalım diyen zat
  • Parti Yönetim Kurulu da kesin bir hükümet listesi hazırlayamadı
 • Cumhuriyetin İlanı
  • Cumhuriyet'in ilanı kararını nerede ve kimlere söyledim
  • Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili kanun tasarısını İsmet Paşa'yla birlikte hazırladık
  • 29 Ekim 1923 günü Halk Partisi'nde yapılan görüşmeler
  • Ben Genel Başkan olarak meselenin çözümüne memur edildim
  • 28/29 Ekim gecesi hazırladığım kanun müsveddesini teklif ettim
  • Hükümetimizin şekli mutlaka Cumhuriyet olacaktır
  • Teklifim Parti Grubu'nda ve hemen arkasında Meclis'te görüşüldü ve "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri arasında kabul edildi
  • Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi oybirliği ile beni seçti
  • Cumhuriyet'in ilanı üzerine milletin duyduğu genel ve samimi sevince katılmaktan çekinenler
  • Rauf Bey'in Cumhuriyet'in ilanı dolayısıyla iki İstanbul gazetesine verdiği demeç
  • İstanbul halkının temsilcileri Cumhuriyet'in ilanını nasıl karşılamışlardı
  • Cumhuriyet'in ilanıyla boşa çıkan ümitler
  • Cumhuriyet'in ilanı üzerine Halife'ye yaptırılmak istenen rol ve Halife lehine yapılan yayınlar
  • Rauf Bey'in Anakara'ya gelerek birtakım propagandalarla, arkadaşları ve Parti'yi bize karşı kışkırtmaya koyulması
  • Rauf Bey'in sahneye koymak istediği oyunu farkedenler tarafından bir parti toplantısında kendisinin imtihana çekilmesi
  • Kazım Paşa'ya "Cumhuriyet'in ilanına engel olabilirsen memlekete büyük hizmet etmiş olursun" diyen Rauf Bey
   asla cumhuriyetçi olamaz
  • Saltanat devrinden Cumhuriyet devrine geçiş dönemi ve bu dönemde iki ayrı görüşün çarpışması
  • İsmet Paşa'nın Meclis'te Rauf Bey'e verdiği cevaplar
 • Hilafetin Kaldırılması
  • Hilafeti kaldırmanın zamanı da gelmişti
  • Hilafet'in, Şer'iye ve Efkav Vekaleti'nin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi kararı
  • Hilafet makamının korunmasında dini ve siyasi mefaat ve zaruret bulunduğunu zannedenlere verdiğim cevap
 • Cumhuriyete Karşı İç Muhalefet , Paşalar Mücadelesi Ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Olayı
  • Başarısızlığa uğratılan büyük bir komplo
  • Komploya karşı aldığımız tedbirler
  • Komplo düzenleyenlerin Meclis'e ve kamuoyuna karşı ordu ile yapmak istedikleri blöf ortaya çıktı
  • Kazım Karabekir Paşa'yı bir an önce Meclis'e sokmakta acele edenler yaptığımız işlemi bozmaya çalışıyorlardı
  • Hükümet açıktan açığa ve karşı karşıya çarpışmayı kabul etti
  • Cumhuriyet sözünü söylemeye Rauf Bey'in dili varmıyordu
  • Meclis'te yapılan görüşmelerin muhalif basındaki yankıları
  • Meclis'teki gensoru görüşmelerinin son günü
  • Rıza Nur Bey'in Arnavutları Türklüğe karşı ayaklandırmaya çalışanlardan biri olduğu anlaşıldı
  • Büyük Millet Meclisi'nin İsmet Paşa Kabinesi'ne güven oyu vermesi muhalif kalem sahiplerine daha neler yazdırdı
  • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve en hain kafaların eseri olan programı
  • Cumhuriyet düşmanlarının son alçakca teşebbüsleri
  • Memlekette huzur ve güvenliği sağlamak için uygulanan olağanüstü tedbirlerin iyi sonuçları
 • Türk Gençliğine Hitabe
 • Haritalar

Önceki Sayfa
 
Üst