Arama sonuçlarınız

 1. ALTANIL

  İkinci Bölüm Milli Teşkilatın Kurulması ve Milletin Uyandırılması

  Bir hafta kadar Samsun'da ve 25 Mayıstan 12 Hazirana kadar Havza'da kaldıktan sonra Amasya'ya gittim. Bu süre içinde bütün yurtta millî teşkilât kurulması gereğini bir genelge ile bütün komutanlara ve sivil idare âmirlerine bildirdim. Dikkate değer bir noktadır ki, İzmir'in, onun arkasından da...
 2. ALTANIL

  Birinci Bölüm Yunan Ordusunun Manisa ve Aydın Çevresini İşgali

  Bu tarihe kadar Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevrelerini de işgal etmiş olduklarını öğrendim. Fakat, İzmir'de ve Aydın'da bulunduklarını bildiğim kuvvetlerin ne durumda olduklarına dair daha hiçbir yerden açık bir bilgi elde edemiyordum. Doğrudan doğruya bu kuvvet komutanlarına da bazı...
 3. ALTANIL

  Birinci Bölüm Ordu ile Temas

  Şimdi Efendiler, ilk iş olmak üzere, bütün ordu ile temasa geçmek gerekiyordu. Erzurum'daki 15' inci Kolordu Komutanı'na 21 Mayıs 1919'da yazdığım bir şifrede : "Genel durumumuzun almakta olduğu tehlikeli şekilden pek üzüldüğümü ve elem duyduğumu, millet ve memlekete borçlu olduğumuz bu son...
 4. ALTANIL

  Birinci Bölüm Milli Sır

  Bu son sözlerimi özetlemek gerekirse, diyebilirim ki, ben milletin vicdanında ve geleceğinde hissettiğim büyük gelişme kabiliyetini, bir millî sır gibi vicdanımda taşıyarak, yavaş yavaş bütün bir topluma uygulatmak mecburiyetinde idim. Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
 5. ALTANIL

  Birinci Bölüm Uygulamaları Safhalara Ayırmak ve Basamak Basamak İlerleyerek Hedefe Varmak

  Türk ata yurduna ve Türk'ün istiklâline saldıranlar kimler olursa olsun, onlara bütün milletçe silâhla karşı koymak ve onlarla çarpışmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gerek ve zaruretlerini daha ilk gününde açığa vurup ifade etmek, elbette isabetli olamazdı. Uygulamayı birtakım safhalara...
 6. ALTANIL

  Birinci Bölüm Ya İstiklâl Ya Ölüm

  Bu kararın dayandığı en güçlü muhakeme ve mantık şuydu : Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam istiklâle sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun istiklâlden yoksun millet, medeni insanlık...
 7. ALTANIL

  Birinci Bölüm Benim Kararım

  Efendiler, ben bu kararların hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller ve mantıklar çürüktü, temelsizdi. Gerçekte içinde bulunduğumuz o tarihte, Osmanlı Devleti nin temelleri çökmüş, ömrü tamamlanmıştı. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç...
 8. ALTANIL

  Birinci Bölüm Düşünülen Kurtuluş Çareleri

  Şimdi Efendiler, müsaade buyurursanız size bir soru sorayım : Bu durum ve şartlar karşısında kurtuluş için nasıl bir karar akla gelebilirdi? Açıkladığım hususlara ve yaptığım gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır. Birincisi, İngiliz himâyesini istemek İkincisi, Amerikan mandasını...
 9. ALTANIL

  Birinci Bölüm Genel Durumun Dar Bir Çerçeve İçinden Görünüşü

  Bu açıklamalardan sonra, genel durumu daha dar bir çerçeve içine alarak, çabucak ve kolayca hep birlikte gözden geçirelim : Düşman devletler, Osmanlı devlet ve memleketine karşı maddî ve manevî saldırıya geçmişler. Onu yoketmeye ve paylaşmaya karar vermişler. Padişah ve halife olan zat, hayat ve...
 10. ALTANIL

  Birinci Bölüm Müfettişlik Görevimin Geniş Yetkileri

  Benim, bu iki kolorduya doğrudan doğruya emir ve komuta vermekten daha ileri bir yetkim vardı ki, müfettişlik bölgesine yakın olan askerî birliklere de tebligat yapabilecektim. Aynı şekilde bölgemde bulunan ve bölgeme komşu olan illere de tebligatta bulunabilecektim. Bu yetkiye göre, Ankara'da...
 11. ALTANIL

  Birinci Bölüm Ordumuzun Durumu

  Genel durumu ortaya koyabilmek için ordu birliklerinin nerelerde ve ne durumda olduklarını da açıklamak isterim. Anadolu'da başlıca iki ordu müfettişliği kurulmuştu. Ateşkes anlaşması ilân edilir edilmez, birliklerin savaşçı erleri terhis edilmiş, silâh ve cephanesi elinden alınmış, savaş...
 12. ALTANIL

  Birinci Bölüm Amerikan Mandası İsteyenler

  İstanbul'da erkekli kadınlı ileri gelen bir kısım kimseler de gerçek kurtuluşun Amerikan mandasını sağlamakta olduğu görüşünde idiler. Bu görüşte olanlar, düşüncelerinde çok direndiler. En doğru yolun kendi görüşlerinin benimsenmesinde olduğunu ispata çok çalıştılar. Sırası gelince bu konuda da...
 13. ALTANIL

  Birinci Bölüm İngiliz Muhipleri Cemiyeti

  İstanbul'da çeşitli maksatlarla gizli ve açık olmak üzere kurulmuş, parti veya dernek adı altında birtakım kuruluşlar da vardı. İstanbul'da önemli sayılabilecek kuruluşlardan biri İngiliz Muhipleri Cemiyeti idi. Bu addan, İngilizlere dost olanların kurduğu bir dernek anlaşılmasın. Bence, bu...
 14. ALTANIL

  Birinci Bölüm Memleket İçinde ve İstanbul'da Milli Varlığa Düşman Kuruluşlar

  Kurulma yolundaki bu dernekler dışında, memleket içinde daha başka birtakım dernek ve kuruluşlar da ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında Diyarbakır, Bitlis, Elâzığ illerinde, İstanbul'dan idare edilen Kürt Teali Cemiyeti vardı. Bu derneğin amacı yabancı devletlerin himâyesi altında bir Kürt devleti...
 15. ALTANIL

  Birinci Bölüm Milli Kuruluşlar, Siyasi Amaç ve Hedefleri

  Bu derneklerin kuruluş amaçları ve siyasî hedefleri hakkında kısaca bilgi vermek uygun olur görüşündeyim. Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin ileri gelenlerinden bazıları ile daha İstanbul'da iken görüşmüştüm. Bunlar, Osmanlı Devleti'nin çökeceğini çok kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorlardı. Osmanlı...
 16. ALTANIL

  Birinci Bölüm Bunlara Karşı Düşünülen Kurtuluş Çareleri

  Durumun dehşet ve korkunçluğu karşısında, her yerde, her bölgede birtakım kimseler tarafından kurtuluş çareleri düşünülmeye başlanmıştı. Bu düşünce ile yapılan teşebbüsler birtakım kuruluşları doğurdu. Örnek olarak, Edirne ve çevresinde Trakya - Paşaeli adıyla bir dernek vardı. Doğuda Erzurum'da...
 17. ALTANIL

  Birinci Bölüm Samsun'a Çıktığım Gün Genel Durum ve Görünüş

  1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir : Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaş'ın uzun yılları boyunca millet...
 18. ALTANIL

  NUTUK - İçindekiler

  Ön Söz Birinci Dünya Savaşında Anadolu'nun Durumu ve Kurtuluş Çareleri ( Birinci Bölüm ) Samsun'a Çıktığım Gün Genel Durum ve Görünüş Bunlara Karşı Düşünülen Kurtuluş Çareleri Milli Kuruluşlar, Siyasi Amaç ve Hedefleri Memleket İçinde ve İstanbul'da Milli Varlığa Düşman Kuruluşlar İngiliz...
 19. ALTANIL

  NUTUK - Önsöz

  Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve inkılâpların yapılışını anlatan Nutuk, siyasî ve millî tarihimizin birinci elden, pek değerli bir kaynak eseridir. Atatürk'ün kendi...
 20. ALTANIL

  Herkese Merhabalar... Ben ALTANIL :)

  Öncelikle Herkese merhabalar demek istiyorum. Kendimi tanıtmak gerekirse ( bence gerekir, çünkü bu bölüm bunun için kuruldu :) ) İsmim Altan kullanmadığım bir ismim daha var oda Anıl ( Hayatım boyunca sadece öğretmenlerim kullandı bu ismimi) yani Altan Anıl bu sebeptendir ki kullanıcı adım...
Üst